Home

Bijgepraat tijdens najaarsvergadering

Bijgepraat tijdens najaarsvergadering Biddinghuizen - 26 oktober 2010.  Bijgepraat worden over de plannen voor het dorp. Wie krijgt de Gouden IJsvogel? En kennismaken met de nieuwe wethouder Ton van Amerongen.

Kortom, Dorpsbelangen Biddinghuizen presenteerde een volle agenda voor haar najaarsvergadering. De ontmoeting in het kerkcentrum werd afgelopen week goed bezocht, met een gezellige nazit als passende afsluiting.

Voorzitter Jan van de Wiel heet iedereen welkom. Speciaal Ton van Amerongen, de nieuwe wethouder die onder andere de verenigingen van Dorpsbelangen in zijn portefeuille heeft. Hij stelt zich na de pauze voor.

Ook een woord van welkom aan Sabine Potgieter. Zij doet graag wat voor Dorpsbelangen en is aspirant bestuurslid voor de pr. Mariëlle Steeneveld kan zich dan volledig richten op het bestuurschap bij De IJsvogel. De dames werken indien nodig samen. De voorzitter wenst Sabine Potgieter veel plezier en succes.

Het tweede agendapunt is de mededelingen van de werkgroepen. Patrick Mahu begint namens de werkgroep Bouwen aan Biddinghuizen (BAB), die momenteel twee projecten heeft lopen: cultuurbank en pleinenplan.

Heroverweging cultuurbank?
BAB schreef een projectplan voor de cultuurbank. Het subsidieverzoek is voorlopig afgewezen. We wachten af hoe de gemeenteraad reageert op het verzoek tot heroverweging. Vanuit Den Haag wordt minder gekort op de gelden voor de gemeente. Wellicht een positief signaal. Overigens wordt in het dorp veel gepraat over de cultuurbank. BAB verduidelijkt dat dit project los staat van Dorpsbelangen. De vereniging investeert niet financieel in dit project. De contributiegelden van de leden wordt hiervoor niet gebruikt. Dus geen enkele ontwikkeling zal ons financieel raken. Dorpsbelangen gaat niet failliet.

Pleinenplan in de wacht
Voor het verfraaien en functioneel verbeteren van het kerkplein, marktplein en evenemententerrein heeft BAB een mooi plan. Compleet met tekeningen van Richard van Woerkom. De presentatie op het gemeentehuis heeft al plaatsgevonden. Alleen is het nu niet de juiste tijd. De financiële middelen zijn niet toereikend. We laten het plan voor nu rusten en gooien het zeker niet weg. De gemeente heeft zelf ook plannen met de pleinen. Wij volgen deze op de voet.

Applaus voor het bedrijfsleven
De werkgroep Stichting de IJsvogel draagt zorg voor de continuïteit van het jaarprogramma aan evenementen. Met nieuwe elementen voor een bredere groep dorpsgenoten. Dankzij veel hulp van enthousiaste vrijwilligers. Dat was te zien tijdens het stamppottenbuffet. De activiteiten zijn voor de inwoners van het dorp. Wij promoten de activiteiten niet buiten Biddinghuizen. De drempel is laag door lage entree. Dan is het zonde dat na het opzetten van een tent, het inhuren van een band de jeugd alleen maar het laatste uurtje meefeest. Daarom gaan wij met de jeugd in gesprek. De entreegelden wegen niet op tegen de kosten, daarom verdient het bedrijfsleven onze dank. Zij maakt ondanks deze economische tijden toch volop de evenementen financieel mogelijk. Een applaus volgde.

Steun De Scharrelberg
Dierenpark De Scharrelberg is de trots van Biddinghuizen. Elke week bezoekt een van de 6 vrijwilligers twee keer per dag de dieren. Het verzorgen van de dieren kost geld. Tot dit jaar konden de vrijwilligers alle verzorging bekostigen van giften. De laatste tijd komt er te weinig geld binnen vanuit het dorp. Voor het eerst in lange tijd moest de penningmeester aankloppen bij het bestuur van Dorpsbelangen. Zij reserveert elk jaar geld voor De Scharrelberg. Bij deze doen wij toch een beroep op de inwoners. Zonder giften geen dierenpark. Steun de vrijwilligers door hen af en toe te sponsoren.

Multicultureel Biddinghuizen
Wim Kapteijn vertelt namens de Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen hoe zij het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten heeft georganiseerd. Natuurlijk de traditionale interreligieuze ontmoeting in de feesttent. Al voor de vijfde keer. Daarnaast ook een aantal gespreksavonden en een multiculturele wandeling. Dit alles is in samenwerking met de 3 geloofsgemeenschappen in Biddinghuizen. Wim Kapteijn besluit met een dankwoord aan Dorpsbelangen dat zij hiervoor ruimte en gelegenheid biedt.


Multifunctioneel gebied (MFG)
Agendapunt 3: onderwerpen die onze aandacht hebben. Zoals het MFG. Volgende maand is de architect bekend. Een Europese aanbesteding, en dus een langdurend proces. Midden 2011 wordt de aannemer gekozen. Rond de kerst staan de noodlokalen voor de Akkerwinde bij het zwembad. De schoolleiding wil dit graag gezien de lekkages in het huidige gebouw. In februari gaat dit gebouw plat. De uiteindelijke oplevering van het nieuwe gebouw moet zomer 2013 klaar zijn. Een jaar later dan gepland, maar dat heeft met de zorgvuldige procedure te maken.

Wie bepaalt hoe het gebouw er uit komt te zien? De kerngroep voor wat betreft de indeling. Het ontwerp is aan de architect die wordt uitgekozen door OFW, de gemeente en de gebruikers.

2e fase MFG
De 2e fase van het MFG is de samenwerking tussen Het Koetshuis en De Voorhof. Op welke manier dit zal zijn is vooral afhankelijk van het financiële plaatje. Er is een budget, maar het is moeilijk daarbinnen een goed plan te ontwikkelen. Houdt fase 2 nog steeds in dat Het Koetshuis wordt gesloopt? Ja, er is budget, de politiek gaf vorig jaar aan ruimte te willen geven aan de gewenste 2e fase. Door de samenwerking tussen de scholen en De Voorhof in het gezamenlijke gebruik van ruimtes zal er een multifunctionele samenwerking zijn. Voor de plannen met een nieuwe sportzaal houden wij de moed er in. De geluiden zijn nog niet negatief. Er is nog steeds veel enthousiasme binnen de kerngroep die dit werk in hun vrije tijd doet.

Renovatie Lucernehof
Door de renovatie van het OFW hebben veel wijken een nieuw gezicht, behalve de Lucernehof. Dankzij een actiegroep hebben de gemeente en OFW toch besloten ook deze wijk op te knappen. De bewoners hebben een klankbordgroep opgericht en Dorpsbelangen neemt hierin deel. De groep stelt een prioriteitenlijst op voor wat betreft uistraling, veiligheid, et cetera. Maar zij neemt ook de zorgen mee van degenen die een koopwoning hebben. Medio augustus start OFW de renovatie.

Thomasvaer & Pieternel
Conny Oosterkamp houdt zich bezig met Thomasvaer & Pieternel. Gebaseerd op een 17e-eeuws gebruik het politieke jaar te beschouwen op een cabareteske manier. Een tradititie binnen de gemeente om op 3 januari (datum oprichting gemeente) de inwoners van de 3 dorpen de show te laten verzorgen. Nu is Biddinghuizen aan de beurt. Het schrijversteam en de crew zijn al aan het werk en mogen wekelijks oefenen in De Wingerd.

De Graafschap
De belofte van wethouder Hans Engelvaart dat dit jaar echt de eerste palen in de grond zouden gaan bij de nieuwe wijk De Graafschap, kan hij niet houden. De tekeningen van het bouwrijp maken van het terrein zijn wel klaar.

Dit jaar wordt het bestek aanbesteed (riolering en straatwerk). We hopen dat dit alles volgend jaar na de bouwvak klaar is. Eerder zal het zeker niet zijn. Het project is inmiddels al vier jaar opgeschoven. De Kaai 3 loopt ook redelijk uit, maar daar wordt momenteel volop gebouwd.

Verkeersveiligheid Dreef
Wij maken ons al enige tijd zorgen om verkeersveiligheid op de hoek Dreef/Cultuursingel. Ter hoogte van het kunstwerk moet een appartementencomplex komen. Er kwamen geen bezwaren en dus zou er gebouwd mogen worden. Daarom staan de bouwcontainers al enige tijd bij de kruising en belemmeren het zicht voor de verkeersdeelnemers enorm. Een deel van de bouwgrond bleek niet meer van de gemeente te zijn. De buurman mag het stuk grond al zo’n 40 jaar gebruiken en dan gaat de grond automatisch over van eigendom. Hij wil niet dat op zijn grond wordt gebouwd. Het alternatief is het complex naar voren te schuiven. De buren hebben tegen deze plannen bezwaar en inmiddels loopt de zaak bij de rechter. Jan van de Wiel zal bij de rechtzaak aanwezig zijn.

Winkelcentrum
Gelukkig is er weer wat vulling in het winkelcentrum met Bodrum en Habbekrats. De kapsalon is gewisseld van eigenaar waardoor dat pand niet leeg komt te staan. Dat is fantastisch nieuws.

Wandelpromenade
We hebben de gemeente, werkgroep wonen en het wijkteam gewezen op de onveiligheid bij de wandelpromenade. De bewoners van De Kaai ontvingen een brief waarin staat dat in april de situatie definitief wordt aangepakt, inclusief de aansluiting op het pad bij de bewoners van de Almenare.

50 jaar Biddinghuizen
In 2013 bestaat ons dorp 50 jaar. Hiervoor richt Dorpsbelangen een apart werkgroep op omdat het extra activiteiten naast het bestaande jaarprogramma van De IJsvogel betreffen. Wie sturing wil geven aan de festiviteiten kan zich aanmelden via secretariaat@dorpsbelangen.net.

De Voor
Hoe zit het met de situatie aan De Voor? Op 1 april 2011 verlaten de laatste bewoners de woningen. Dan gaat de huizenrij snel plat. Dorpsbelangen stuurt een brief naar het OFW om dit vast te leggen.

Begroting
Het vierde punt op de agenda is de begroting. Penningmeester Henru Hendriks licht de posten toe. Op de begroting staat dat de inkomsten minder zullen zijn. De bedragen op de begroting van 2010 zijn niet gerealiseerd. Daarom houden wij de begroting van 2011 reeël. Wel zetten we nog een ledenactie op. De portokosten kunnen omlaag, omdat we vrijwel alle communicatie per e-mail doen. De kosten van de activiteiten hebben we gespecificeerd. Wederom wordt ook vanuit de zaal de post leges aangehaald. Het lijkt haast een straf voor alles wat je in het dorp organiseert. De aanwezige wethouder neemt dit punt mee. Dorpsbelangen heeft met de verenigingen in Dronten en Swifterbant afgesproken dit punt gezamenlijk aan te kaarten bij de gemeente.

EK/WK-comité
Martijn Steenbeek geeft op onze uitnodiging een presentatie over hoe de groep vrijwilligers werkt binnen het EK/WK-comité. Een beetje geschiedenis, de samenwerking met De IJsvogel en het fantastisch feest. De voorbereidingen, het mediaplan, de uitvoering, de samenwerking met sponsors. En hoe voor het eerst met een digitaal ticketsysteem werd gewerkt. Het hoogtepunt dit jaar was de komst van Al Jazeera. Herman Stegeman en Simon van Dijk vertellen nog enkele anekdotes.

Gouden IJsvogel
Na het verhaal vraagt Jan van de Wiel aan Herman Stegeman en Simon van Dijk te blijven staan:
Oranjekoorts in Biddinghuizen! Om de twee jaar is dat weer voelbaar en zichtbaar tijdens EK’s en WK’s. Gezamenlijk genieten van het voetbalfeest. En iedere editie is er wel iets ludieks. En dat allemaal dankzij een idee in 1993 van twee dorpsgenoten aan een keukentafel. Daarom is het mij een eer om namens de inwoners van Biddinghuizen de Gouden IJsvogel toe te kennen aan....: Herman Stegeman en Simon van Dijk.

Fantastisch hoe een idee wat ontstaat aan een keukentafel uitgroeit tot een geweldig feest. En dat weten ze niet alleen in ons dorp. Dit evenement is een van de gebeurtenissen die Biddinghuizen op de kaart zet. Dit jaar was de VuvuzelArena een feit. Compleet met een oranjemars. Vele dorpsgenoten liepen mee of stonden vanuit hun huis langs de route te kijken. Zo blijkt maar weer dat Oranjekoorts besmettelijk is. Of je nu wel of niet van voetbal houdt... Heel het dorp is trots op dit evenement en dat willen wij graag belonen met een Gouden IJsvogel.

Nieuw gebouw De Scharrelberg/Scouting
Henru Hendriks is namens Dorpsbelangen projectleider voor het nieuwe gebouw dat we graag willen voor De Scharrelberg en de Osbornegroep van de scouting. Twee feiten: het is noodzaak om het gebouw van De Scharrelberg te verbouwen. Het voldoet niet aan de eisen die tegenwoordig aan een dierenpark worden gesteld. We hebben een verbouwingsplan. Feit twee is dat de scoutinggroep een vaste plek voor hun clubgebouw zoekt. Een plek bij de ijsbaan in samenwerking met de ijsclub en de vaargroep bleek niet mogelijk, ook niet na bemiddeling van Dorpsbelangen.

De voormalige wethouder stelt een nieuwe locatie voor bij De Scharrelberg. Met het vooruitzicht op Europees Leader subsidie in combinatie met gemeentelijke subsidie zetten wij de verbouwing van De Scharrelberg in de wacht gaan voor nieuwbouw samen met de scouting. De tekeningen van de scouting zijn leidend gezien de tijd. Het concept geeft voldoende ruimte voor de eisen van De Scharrelberg. Het plan is in april ingediend bij de gemeente. En er is een keukentafel gesprek met Leader. De financiële begroting vond de gemeente te hoog en in juni is een nieuwe aangeleverd.

Eind juli meldt de gemeente dat de bestemmingsreserve cofinanciering momenteel niet toereikend is. Na overleg op het gemeentehuis eind augustus met de nieuwe wethouder wordt eind september €138.000,- mondeling toegezegd. Met de eis dat het plan begin december 2010 ingediend wordt voor de leader subsidie aanvraag. Op 11 oktober is de tekening voorgelegd voor een mondelinge welstand beoordeling. De welstand nota 2004 is voor deze locatie van toepassing, waar alleen woningen en scholen beschreven zijn. De gemeente moet eerst randvoorwaarden beschrijven waarna de toetsing kan plaatsvinden. Vreemd, want de plannen/tekeningen zijn al sinds april op het gemeentehuis bekend! De tijd begint te dringen. Het wordt een zware dobber. We houden iedereen op de hoogte.

Nieuwe wethouder
Na de pauze geven wij het woord aan wethouder Ton van Amerongen. Hij is de nieuwe wethouder namens de VVD. In zijn portefeuille heeft hij onder meer Dorpsbelangen Biddinghuizen. Hij vertelt wat over zichzelf en biedt ruimte om vragen te stellen.

Door het bijwonen van deze vergadering is de wethouder meteen op de hoogte van wat er speelt in ons dorp. Hij neemt de volgende punten mee: leges, pleinenplan, 50 jaar Biddinghuizen, de Scharrelberg, wandelpromenade en verkeersveiligheid. Toezeggingen gaat hij tijdens de vergadering niet doen.

Ton van Amerongen woont 15 jaar in Dronten en is jarenlang ambtenaar geweest als financieel beleidsmedewerker bij diverse gemeenten. Gecombineerd met zijn functie als statenlid. Hij is getrouwd, heeft 3 kinderen en maakte al kennis met het dorp door het concert van Maris Sonores te bezoeken.

Ton van Amerongen heeft verschillende portefeuilles waarvan Financiën de meeste aandacht vraagt. Het huishoudboekje moet op orde en dat gaat niet meer via de kaasschaaf-methode. Hij doet een beroep op iedereen hem te voeden met goede ideeën. Andere portefeuilles zijn het grondbedrijf, kunst en cultuur, milieu en water. Hij gaat kort in op de subsidieaanvraag voor het nieuwe gebouw voor De Scharrelberg/scouting en de cultuurbank. ,,Er is destijds geld apart gezet voor aanvragen van leader subsidies. Dit geld is verdeeld onder twee projecten in Dronten. Vervolgens kwam de aanvraag van de scouting. Deze is toegewezen. En dan is de pot bijna op en moet je keuzes maken. Daar gaat het om in de politiek. Wij hebben als college aangegeven dat er geen geld meer is voor de cultuurbank.’’ De wethouder geeft aan dat hij de discussie met de raad afwacht.

Jan van de Wiel roept als afsluiting het dorp op ook naar de raadsvergadering te komen. Hij dankt Ton van Amerongen en alle aanwezigen voor hun komst.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat